TURKCELL FİNANSMAN GİZLİLİK POLİTİKASI
Son Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Turkcell Finansman A.Ş. (Bundan böyle “Finansman Şirketi” veya “Şirket” olarak adlandırılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, veri sorumlusu Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.
Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Şirket tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı gruplarına, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Şirket kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
A-MÜŞTERİLER
Her türlü mal ve/veya hizmete ilişkin alım bedellerini, Finansman Şirketi aracılığıyla doğrudan Satıcı’ya ödeme yapılması suretiyle kredilendiren gerçek veya tüzel kişilerdir.

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:
Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk, kimlik belge numarası, fotoğraf, kimlik belgesi örneği, vergi levhası örneği veri türlerini ifade etmektedir.
Müşteri Bilgileri: Bu veri kategorisi, müşteri numarası, sözleşmesi numarası, müşteri tipi, finansal ve borç bilgileri, faturada yer aldığı şekliyle fatura tarihi, adres bilgisi, referans no bilgisi ve fatura no bilgisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Demografik Bilgiler: Bu veri kategorisi, yaş, medeni durum, gelir seviyesi veri türlerini ifade etmektedir.
Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisi, cihazın markası, cihazın modeli ve seri numarası, IMEI bilgilerini ifade etmektedir.
İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, işlem ve irade beyanlarını ifade etmektedir.
Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, kullanım alışkanlıkları ve bunlardan yola çıkarak yapılan analiz neticelerini ifade etmektedir.
İlgi Alanları: Bu veri kategorisi, ilgi duyulan hususlar ile zevkleri ifade etmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Bu veri kategorisi, ses, görüşme ve kamera kayıtlarını ifade etmektedir.
Talep ve Şikayet Yönetimi Bilgileri: Bu veri kategorisi, ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin içeriğinde yer alan verileri ile satış aracılığı ile elde edilen verileri ifade etmektedir.
Aile ve Yakın Bilgileri: Bu veri kategorisi, anne ve baba isimlerini ifade etmektedir.
Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisi, fatura ve borç bilgisi ve ödeme alışkanlıkları verilerini ifade etmektedir.
Risk Yönetimi Bilgileri: Bu veri kategorisi, tahsilat riski, finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi geçmişiniz, kredi notu bilgileri ile kredi kartı ve banka kartı bilgileri, şube kodu, hesap numarası ve sair banka bilgileri

A.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
● Şirketimizin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin genel ve özel kampanyalarının tanıtımı, ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin indirim, fayda, koşul, ücretlendirme ve bunun gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
● Özel ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
● Size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz nitelikteki içeriklerin bilgilendirilmesi ve hatırlatılabilmesi, memnuniyetinizin sağlanması amacıyla hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi,
● Memnuniyet ve sadakatiniz için; ürün ve hizmetlerin kullanış şeklinden yola çıkarak teklif sunulması, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, size özel teklifler, hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi, Şirketimizin sizin adınıza yaptığı işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanan müşterilere iletişim yapılması,
● Kullanımlarınız için faturalandırma yapmanın yanı sıra, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
● Şirketimiz işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanmanız durumunda sizinle iletişime geçilmesi,
● Gerekli durumlarda kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi, kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan servis, ürün ve hizmetlerin sunulması ve bilgilendirilmesi amacıyla talep ettiğiniz işleminin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
● Şirketimizin ürün, hizmetlerinin geliştirilmesi, denetim, veri analizi gibi dahili amaçlar için kullanılması ve sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
● Belirli bir hizmet ve/veya ürünü satın almak niyetiyle bir kayıt oluşturulması,
● Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere Şirketimizle çalışan ya da size hizmet sunarken Şirketimize yardımcı olan stratejik ortaklarla ürün ve hizmetlerimizi size ulaştırılması/sunulması, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinizin araştırılması,
● İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
● Şirket hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti/raporlanması ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
● İlgili mevzuat gereği size sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
● Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da ilgili mevzuat ve Kanun’da belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
● Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
● Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
● Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
● Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz tüketici finansman sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, web sitesi, çağrı merkezi, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlar ile kullanılan dijital ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

B-POTANSİYEL MÜŞTERİLER
Mal veya hizmet satın alma niyetiyle Finansman Şirketi’ne kredi kullanım talebiyle müracaat eden gerçek ya da tüzel kişilerdir.

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:
Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk, kimlik belge numarası, fotoğraf, kimlik belgesi örneği, vergi levhası örneği veri türlerini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Demografik Bilgiler: Bu veri kategorisi, yaş, medeni durum, gelir seviyesi veri türlerini ifade etmektedir.
İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, işlem ve irade beyanlarını ifade etmektedir.
Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, kullanım alışkanlıkları ve bunlardan yola çıkarak yapılan analiz neticelerini ifade etmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Bu veri kategorisi, ses, görüşme ve kamera kayıtlarını ifade etmektedir.
Talep ve Şikayet Yönetimi Bilgileri: Bu veri kategorisi, ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin içeriğinde yer alan verileri ile satış aracılığı ile elde edilen verileri ifade etmektedir.
Ödeme ve Finansal Bilgiler:, Bu veri kategorisi, fatura ve borç bilgisi ve ödeme alışkanlıkları verilerini ifade etmektedir.
Risk Yönetimi Bilgileri: Bu veri kategorisi, tahsilat riski, finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi geçmişiniz, kredi notu bilgileri ile kredi kartı ve banka kartı bilgileri, şube kodu, hesap numarası ve sair banka bilgileri

B.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
● Şirketimizin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin genel ve özel kampanyalarının tanıtımı, ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin indirim, fayda, koşul, ücretlendirme ve bunun gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
● Özel ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
● Size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz nitelikteki içeriklerin bilgilendirilmesi ve hatırlatılabilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi,
● Promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, size özel teklifler, hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi, Şirketimizin sizin adınıza yaptığı iş birliklerinin duyurulması,
● Suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
● Gerekli durumlarda kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi, kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması
● Şirketimizin ürün, hizmetlerinin geliştirilmesi, denetim, veri analizi gibi dahili amaçlar için kullanılması ve sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
● Risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti/raporlanması ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
● İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
● Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması.

B.III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da ilgili mevzuat ve Kanun’da belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
● Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
● Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
● Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
● Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz bayiler ve sair yüz yüze kanallar, web sitesi, çağrı merkezi, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlar ile kullanılan dijital ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

C-KEFİLLER
Kredi kullandırım aşamasında Finansman Şirketi tarafından talep edilmesi halinde kredi kullanan lehine kefil olan gerçek kişilerdir.

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:
Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk, kimlik belge numarası, fotoğraf, kimlik belgesi örneği, vergi levhası örneği veri türlerini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
Demografik Bilgiler: Bu veri kategorisi, yaş, medeni durum, gelir seviyesi veri türlerini ifade etmektedir.
İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, işlem ve irade beyanlarını ifade etmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Bu veri kategorisi, ses, görüşme ve kamera kayıtlarını ifade etmektedir.
Talep ve Şikayet Yönetimi Bilgileri: Bu veri kategorisi, ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin içeriğinde yer alan verileri ile satış aracılığı ile elde edilen verileri ifade etmektedir.
Risk Yönetimi Bilgileri: Bu veri kategorisi, tahsilat riski, finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi geçmişiniz, kredi notu bilgileri ile kredi kartı ve banka kartı bilgileri, şube kodu, hesap numarası ve sair banka bilgileri

C.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

● Suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
● Gerekli durumlarda kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi, kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan servis, ürün ve hizmetlerin sunulması ve bilgilendirilmesi amacıyla kefil olduğunuz kredi işleminin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
● Şirketimizin ürün, hizmetlerinin geliştirilmesi, denetim, veri analizi gibi dahili amaçlar için kullanılması ve sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması
● Belirli bir kredi için teminat/kefalet beyanınıza ilişkin bir kayıt oluşturulması,
● Şirket hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti/raporlanması ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
● İlgili mevzuat gereği size sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
● Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması.

C.III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da ilgili mevzuat ve Kanun’da belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
● Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
● Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Kişisel verileriniz tüketici finansman sözleşmesi ve kefalet beyanı bayiler ve sair yüz yüze kanallar, ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlar ile kullanılan dijital ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

D-TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz kategoriler halinde aşağıda belirtilmiştir:
Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, vatandaşlık kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kimlik belge numarası, kimlik belgesi örneği, vergi levhası örneği, doğum yeri ve tarihi verilerini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, adres bilgileri, irtibat numarası, e-posta adresi verilerini ifade etmektedir.
Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisi, Banka/hesap bilgileri, kart bilgileri verilerini ifade etmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Bu veri kategorisi, ses, görüşme ve kamera kayıtları verilerini ifade etmektedir.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: Bu veri kategorisi, mekan giriş-çıkış bilgileri verilerini ifade etmektedir.
İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, işlem ve irade beyanlarını ifade etmektedir.
İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Bilgileri: Bu veri kategorisi, CV’ler,mülakat ve işe alma değerlendirmelerine ilişkin bilgiler, eğitim geçmişi, iş deneyimleri, profesyonel yetkinlikler, çalışma, eğitim ve mülakat bilgilerini ifade etmektedir.

D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
● Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
● Tedarikçi seçimi ve çalışmanın devamının sağlanması, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
● İş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve servis sürekliliğinin sağlanması,
● Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
● Veri sorumlusu olarak operasyonların ve binaların/tesislerin güvenliğinin sağlanması, ilgili kayıtlarının oluşturulması ve takip edilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi,
● İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgfinancilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
● Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
D.III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz ilgili mevzuat ve Kanun’da belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
● Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
● Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
● Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
● Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz tedarik sağlanan hizmet veya ürün sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlar ile kullanılan dijital ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

E-İŞ ORTAKLARI YETKİLİSİ/ÇALIŞANI
E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz kategoriler halinde aşağıda belirtilmiştir
Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, vatandaşlık kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kimlik belge numarası, kimlik belgesi örneği, vergi levhası örneği, doğum yeri, tarihi ve imza sirküleri verisini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, adres bilgileri, irtibat numarası, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verisini ifade etmektedir.
Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisi, Banka/hesap bilgileri, kart bilgileri verisini ifade etmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Bu veri kategorisi, ses, görüşme ve kamera kayıtları verisini ifade etmektedir.
Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisi, cihazın markası, cihazın modeli ve seri numarası, IMEI bilgilerini ifade etmektedir.
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: Bu veri kategorisi, mekan giriş-çıkış bilgileri verisini ifade etmektedir.
İşlem Bilgileri: Bu veri kategorisi, işlem ve irade beyanlarını ifade etmektedir.
İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Bilgileri: Bu veri kategorisi, CV’ler,mülakat ve işe alma değerlendirmelerine ilişkin bilgiler, eğitim geçmişi, iş deneyimleri, profesyonel yetkinlikler, çalışma, eğitim ve mülakat bilgilerini ifade etmektedir.

E.II.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
● Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi,
● İş ve servis sürekliliğinin sağlanması,
● Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
● Veri sorumlusu olarak operasyonların ve binaların/tesislerin güvenliğinin sağlanması, ilgili kayıtlarının oluşturulması ve takip edilmesi,
● İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
● Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
E.III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz ilgili mevzuat ve Kanun’da belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
● Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
● Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
● Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
● Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz iş ortaklığı yapılan hizmet veya ürün sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlar ile kullanılan dijital ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:
● https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell grup şirketleri ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
● Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaşılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
● Şirketimizce tarafınıza sunulan hizmetin ifası için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişiler ve bu kişilerin iş ortakları,
● Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
● Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
● Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

V. İLETİŞİM
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
(i) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) turkcellfinansman.tebligat@hs03.kep.tr adresimize e-posta göndererek.
(ii) Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Plaza, Meşrutiyet Cad. No:71, 34430 Tepebaşı/ İSTANBUL ” adresine ileterek
(iii) Kurum tarafından uygun görülecek diğer yöntemlerle.

VI. POLİTİKA HAKKINDA
Bu Politika Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın www.financell.com.tr/gizlilik-politikasi adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.
Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.